International Shakuhachi Society Logo

国際尺八協会

Shakuhachi Koten Honkyoku Shusei - 1

Shakuhachi Koten Honkyoku Shusei - 1

Aoki Reibo II
Victor - SJL-109
1976

トラック番号 タイトル 漢字 長さ 尺八 三味線
1   Ôshû Sashi 奥州薩字 08'58 Aoki Reibo II

2   Shika no Tône (Kinko Ryû) 鹿の遠音 11'40 Aoki Reibo II

3   Ajikan (Itchoken) 阿字観 07'46 Aoki Reibo II

4   Honte Shirabe 本手調子 04'43 Aoki Reibo II

5   Matsukaze (Nezasa Ha) 松風 (根笹) 07'07 Aoki Reibo II


国際尺八協会 - 2018