International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Jinbo Masanosuke

神保 政之助

Jinbo Masanosuke
1841 - 1914

Shakuhachi

From Renpoken Temple

Students


The International Shakuhachi Society - 2018