International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Yanagawa Ryû

This school was founded by Yanagawa Kengyo.

Repertoire
Aoyagi
青柳
Asagi
Chawan
Chiyo no Megumi
Fusho Gumi
Hade Katabachi
Haya Fune
早舟
Hinda Gumi
Hira Ya Komatsu
比良や小松
Hosori
細り
Junigatsu Shin Gumi
Koshi Gumi
Kuzu no Ha
Kyo Ganoko
Matsu ni Gozare
待つにござれ
Matsu ni Gozarita
Matsumushi
松虫
Misu
Nagasaki
Nakajima
Nanatsugo
七つ子
Nayoshi
Rangoya
Rosai
弄斎
Ryukyu Gumi
琉球組
Sakai
Seiran
Shimosa Hosori
Shinobi Gumi
Shizu (Jiuta)
Tori Gumi
Ukiyo Gumi
Yawata
Yurikan

Associated People
Yanagawa Kengyo


The International Shakuhachi Society - 2017