International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Oshu Kei

Repertoire
Hachigaeshi (Echigo)
鉢返 (越後)
Oshu Reibo (Futaiken)
奥州鈴慕 (布袋軒)
Reibo (Echigo)
霊慕 (越後)
Reibo (Futaiken)
霊慕 (布袋軒)
Reibo (Shôganken)
霊慕 (松巌軒)
San'ya (Echigo - Betsuden)
三谷 (越後)
San'ya (Echigo)
三谷 (越後)
San'ya (Futaiken)
鈴慕 (布袋軒)
San'ya (Jinbo)
神保三谷
Tsuru no Sugomori (Futaiken)
鶴の巣籠 (布袋軒)
Tsuru no Sugomori (Oshu)
鶴の巣籠 (奥州伝)
Tsuru no Sugomori (Renpoken)
鶴の巣籠

Associated People
Gotô Tôsui
Oikawa Kakuyû
及川霍友


The International Shakuhachi Society - 2017