International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Kinko Ryû - 琴古流

This school was founded by Kurosawa Kinko I.

Repertoire
Akebono Sugagaki
曙菅垣
Akebono no Shirabe
曙の調
Akita Sugagaki (Kinko Ryu)
秋田菅垣
Ashi no Shirabe
芦の調
Azuma no Kyoku (Kinko Ryu)
吾妻の曲
Banshiki Cho
盤渉調
Ginryu Koku
吟龍虚空
Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu)
一二三鉢返の調
Hoshosu
鳳将雛
Igusa Reibo
葦草鈴慕
Izu Reibo
伊豆鈴慕
Kinsan Kyorei
琴三虚霊
Kinuta Sugomori
砧巣籠
Kokû Reibo
虚空鈴慕
Kokû Reibo (Ikkan Ryu)
虚空替手 (一関流)
Koro Sugagaki (Kinko Ryu)
転菅垣
Kotobuki no Shirabe
寿の調
Kotoji no Kyoku
琴柱の曲
Kumoi Jishi
雲井獅子
Kyo Reibo
京鈴慕
Kyushu Reibo (Kinko Ryu)
九州鈴慕
Meguro Jishi
目黒獅子
Mukaiji Reibo
霧海箎鈴慕
Namima Reibo
波間鈴慕
Reibo Nagashi
鈴慕流
Sagari Ha no Kyoku
下り葉の曲
Sakai Jishi (Kinko Ryu)
栄獅子
San'ya Sugagaki
三谷菅垣
Sayama Sugagaki
佐山菅垣
Shika no Tône (Kinko Ryû)
鹿の遠音
Shimotsuke Kyorei
下野虚霊
Shin Kyorei
真虚霊
Shizu no Kyoku
志図の曲
Sokaku Reibo
巣鶴鈴慕
Sugagaki
菅垣
Taki Otoshi no Kyoku
瀧落の曲
Tsuki no Kyoku
月の曲
Uchikae Kyorei
打替虚霊
Yoshiya Reibo
吉野鈴慕
Yugure no Kyoku
夕暮の曲

Associated People
Amano Seiyu
Aoki Michio
Aoki Reibo I
初世 青木 鈴慕
Aoki Reibo II
二世 青木 鈴慕
Aoki Shoji
青木彰時
Aoki Soje
Araki Kodo I
初世 荒木 古童
Araki Kodo II
二世 荒木 古童
Araki Kodo III
三世 荒木 古童
Araki Kodo IV
四世 荒木 古童
Araki Kodo V
五世 荒木 古童
Araki, Hanzaburo
荒木古童六世
Avstreih, Bobby Seigetsu
Baikyoku
Bendo
Bennett, Elizabeth Reian
Blasdel, Christopher Yohmei
Brown, Elizabeth
Burmester, Marco
Cayokusai Gawara Fuetomo
Cullen, Ian Evelyn
Cyr, Sebastien 義真
Demachi, Hazuki
Derendinger, Ueli
Edwards, Shawn Dokan
道環 山叡
Friedman, Suzanne
Fucho
Fudo
Fugyo
Fujita Suzuo
Getsuo
Giroux, Lance
ランス・ジロー
Gurov, Mikhail
Gutzwiller, Andreas Fuyu
HORI TANZO
Hashimoto Jundo
Head, Shawn Renzoh
ショーン・蓮蔵・ヘッド
Helou, Kyle Kamal
Hessler, Wolfgang
Hirosawa Seiki
Hirsh, Paul
Hisamatsu Fuyo
久松 風陽
Hofer, Andrea
Hoffman, T M (Tim)
Hogyoku
Hosan
Howlett, Brian
Ichida Shudo
Ichiyu Ichiyu
一丁
Iga Jundo
Iida Nasayoshi
Iida Sessyu
Iiida Kyoryo
Iiyama Nyoun
Ikeda Ichie
池田 一枝
Ikeda Isshi
Ikezoe Kyodo
高知支部主宰 
Ikkan
一関
Inoue Shigemi
井上重美
Inoue Shigeshi
Ishikawa Toshimitsu
石川 利光
Itano Nyoen
Itcho
Iwai Shyuryu
Iwami Baikyoku V
Kacho Kacho
課長
Kallen, Elliot
Kaneyasu Dodo
Kawamoto Itsudo
Kawase Junsuke I
初世 川瀬 順輔
Kawase Junsuke II
二世 川瀬 順輔
Kawase Junsuke III
三世 川瀬 順輔
Kimura Yusai
木村 友斎
Kinfu
Kinsa
Kinsho
Kinwa
Kirchner, Marcus
Kitaya Hakuryo
Kodo
Kojima Saiki
Komon Reifu
Koumei Yoshimura
Kudo Kazan
Kudo Takeo
Kurosawa Kinko I
初世 黒沢 琴古
Kurosawa Kinko II
二世 黒沢 琴古
Kurosawa Kinko III
三世 黒沢 琴古
Kurosawa Kinko IV
四世 黒沢 琴古
Lohbeck, Armin Kyûmei
ローベック穹盟
Maeda Ryosuke
前田諒介 
Matasuke
Matsuki Akira
松木正鼎 
Matsumura Homei
松村 蓬盟
Miura Kindo
三浦 琴童
Miwa Ninmei
Miyazaki Dairyo
Mizuno Kohmei
水野 香盟
Mizuno Rodo
Momose Hodo
Moore, Jesse
Mori Junj
森 準児
Murase Takenase
Murota Nyoryo
Müller, Michael Reigetsu
Nagasu , Tomoka
Nakagawa Ginryo
Nanz, Dieter
Nasagaki Kyodo
Nichols, Jon
Nomura Kagehisa
野村景久
Nordberg, Jim
Notomi Judo I
初世 納富 寿童
Notomi Judo II
二世 納富 寿童
Notomi Tetsuo
Nyakuse Hopu
Nyodo
Nyodo II
Oiyama Junzo
Okubo Cayudo
Orfanella, Jamie Hogetsu
Oyabu Shurei
Ozone Kurata
Provost, Pascal Jean
プロヴォ パスカル
Reed, David
Ribble Daniel Ryudo
隆童
Rochiku
Rogetsu
Rosenlof, Mike
Saho Satoshi
佐保慧鼎
Samuelson, Ralph
Sato Seibi
Schlefer, James Nyoraku 如楽
如楽
Schmidiger, Ursula
Schroeder, Shawn
Seldin, Ronnie Nyogetsu Reishin
Shima Kyorei
Sotai Sotai
操体
Soufu Sasaki
Stanfield, Dr. Norman Yūshin
右心
Suggs, Nora Nohraku
Sullivan, Ryan
Suzuki Shodo
Swann, Glenn Shōyū
グレン 笙友 スワン
Takahashi Kodo
高橋鼓童
Tanaka Jyodo
Teido Suzuki
Torii Kyomudo
鳥井 虚霧洞
Tsura Yuei
Tsurasuke
Uehara Kyodo
上原 虚洞
Viana, Cesar
Wagner, Gerard
Wakamatsu Godo
Warden, Lew
Watanabe Kofu
渡辺 浩風
Wehrenfennig, Reiner
Wheeler, David Kansuke
デビッド 勘輔 ウイラ一
Yamada Nyodo I
初世 山田 如童
Yamagishi Rosui
Yamagishi Takushi
Yamaguchi Goro
山口 五郎
Yamaguchi Shiro
山口 四郎
Yamakawa Naoharu
山川 直春
Yamato Shudo
大和聚童
Yamazaki Chikuin
Yatô Osamu
矢頭 治
Yokota Goryu
Yonemura Reisho
Yoshida Itcho
吉田 一調
Yoshida Seifu
吉田 晴風
Yoshizawa Hodo
吉沢甫童


The International Shakuhachi Society - 2018