International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Hoshizukiyo

星月夜

This is a piece of genre Modern Honkyoku from the Tozan Ryu - 都山流 School.

Hoshizukiyo appears on the following albums

AlbumShakuhachiKotoShamisen
Tozan Ryu Honkyoku Instruction Recording - Vol 2 - Disk 3Tsukikusa no Yume; Fukuda Rando Shakuhachi Meikyoku Shu Yokoyama Katsuya


The International Shakuhachi Society - 2018