International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Tsuru no Sugomori Hensokyoku

This is a piece of genre Modern.

Tsuru no Sugomori Hensokyoku appears on the following albums

AlbumShakuhachiKotoShamisen
Kinko Ryu Shakuhachi - Koten Honkyoku - Kindai Shakuhachi Gaku Aoki Reibo II


The International Shakuhachi Society - 2018