International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Shin Tsuki no Kyoku

新月の曲

This is a piece of genre Koten.

Shin Tsuki no Kyoku appears on the following albums

AlbumShakuhachiKotoShamisen
Kokuh Aoki Reibo II

Shakuhachi - Reibo Aoki Aoki Reibo II


The International Shakuhachi Society - 2018