International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Shunrei

春麗

This is a piece of genre Modern from the Azuma Ryû School. This piece was composed for Shakuhachi by the person Fukuda Rando.

Shunrei appears on the following albums

AlbumShakuhachiKotoShamisen
Fukuda Rando Shakuhachi Meikyoku SenTsukikusa no Yume; Fukuda Rando Shakuhachi Meikyoku Shu Yokoyama Katsuya Akao Michiko

Yokoyama Katsuya Plays Fukuda Rando - Boxed Cassette Yokoyama Katsuya


The International Shakuhachi Society - 2018