International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Tosa no Sunayama

十三の砂山

This is a piece of genre Min'yo from the Min'yo School.

Tosa no Sunayama appears on the following albums

AlbumShakuhachiKotoShamisen
Folk Songs with Shakuhachi


Jonkara


Minyo no Sekai


Minyo no Shirabe Takahashi Kosui

Minyo Shakuhachi no Shirabe


Nihon Minyo - Shakuhachi Tokusen Shu - 1


Shakuhachi Folk Tunes - Vol 2


Shakuhachi, Shamisen no Shirabe; Nihon no Minyo - 1


Special Selection of Folk Songs for the Shakuhachi - 1


Tokusen Shakuhachi Minyo


Yagishita - 1


Yashita Isamu no SekaiThe International Shakuhachi Society - 2018