International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

November Step No. 10

NA

This is a piece of genre Modern.

November Step No. 10 appears on the following albums

AlbumShakuhachiKotoShamisen
Shakuhachi - Chidori No Kyoku Yokoyama Katsuya

Toru Takemitsu Yokoyama Katsuya


The International Shakuhachi Society - 2018