International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Fukagawa Bushi

深川節

This is a piece of genre Min'yo from the Min'yo School.

Fukagawa Bushi appears on the following albums

AlbumShakuhachiKotoShamisen
Shamisen Genroku Hanami-Odori None


The International Shakuhachi Society - 2018