International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Hanayome Ningyo

花嫁人形

This is a piece of genre Min'yo from the Min'yo School.

Hanayome Ningyo appears on the following albums

AlbumShakuhachiKotoShamisen
Flute and Koto of Japan Yamaguchi Goro
Yonekawa Toshiko
Koto no Kyoshu Nihon no Merodi-shu


Koto no Miryoku - Disk 1The International Shakuhachi Society - 2018