International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Ikeda Seizan I

初世 池田 静山

Ikeda Seizan I
Shakuhachi

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
Aioi no KyokuSokyoku Jiuta Taikei 44


The International Shakuhachi Society - 2018