International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Nagaoka Kodo

Shakuhachi

Teachers

Albums

Hikyoku wo Saguru Hikyoku wo Saguru

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
Ajikan (Itchoken)Hikyoku wo Saguru
Banshiki (Itchoken)Hikyoku wo Saguru
Chôshi (Yamato)Hikyoku wo Saguru
Kokû (Itchoken)Hikyoku wo Saguru
Reibo (Don't know which version)Hikyoku wo Saguru


The International Shakuhachi Society - 2018