International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Ikeda Seizan

池田 静山

Shakuhachi

Albums

Tozan Ryu Shakuhachi Honkyoku Shusei - Vol 1 Tozan Ryu Shakuhachi Honkyoku Shusei - Vol 1

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
Deguchi no YanagiFujii Kunie Sokyoku Jiuta No Sekai 1
Kojo no Tsuki (Tozan)Tozan Ryu Shakuhachi Honkyoku Shusei - Vol 1
KonkaiFujii Kunie, The World of Shamisen and Jiuta Singing 4
ShufuginTozan Ryu Shakuhachi Honkyoku Shusei - Vol 1
YugaoAbe Keiko - 02

Composed or Arranged

Shakuhachi Compositions
YearTitleKanjiAlternate Title

Zenjo禅定

1954
Kyorai no Fu去来之譜

1973
Murakumo叢雲

1973
Shurin秋凛

1975
Aya

1977
Mugura

1978
Azumino安曇野

1978
Shuncho春潮

1979
En

1980
Hogi

1981
Gomi no Kyoku五味之曲

1981
Subaru

1983
Natsuake夏暁

1985
Kujaku空寂

1987
Toga冬芽

1989
Rakuyo洛陽

1990
Sekishun no Fu惜春之譜

1992
Shamisen no Shirabe

1993
Aoi no Kyoku葵の曲

1993
Sokyu no Gin蒼穹之吟


The International Shakuhachi Society - 2018