International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Yoshizawa Kengyo II

吉沢 検校

1808 - 1872

Composer & Koto

Also Known As Shin'ichi

Composed or Arranged

Koto Compositions
YearTitleKanjiAlternate Title

Aki no Kyoku秋の曲


Chidori no Kyoku千鳥の曲


Fuyu no Kyoku冬の曲


Haru no Kyoku春の曲


Kokin Gumi


Shin Kokin Gumi


Natsu no Kyoku夏の曲


Shin Setsu Gekka新雪月花
New Song of Snow, Moon, and Flowers


The International Shakuhachi Society - 2018