International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Yatsuhashi Kengyo

八橋 検校

Yatsuhashi Kengyo
1614 - 1685

Composer

Also Known As Jodan
Students

Composed or Arranged

Koto Compositions
YearTitleKanjiAlternate Title

Fuki菜蕗
Etenraku

Hachidan no Shirabe八段の調


Junidan Sugagaki十二段すががき


Kiritsubo桐壷の曲
Kuina No Kyoku, Aoyagi No Kyoku

Kokoro Zukushi心尽
Oguruma No Kyoku, Miyakodori

Kumo no Ue雲の上
Musashino No Kyoku

Kumoi Hachidan雲井八段


Kumoi Midare雲井乱


Kumoi no Kyoku雲井の曲


Kumoi Rokudan雲井六段


Kumoi Rosai雲井弄斎


Midare Rinzetsu


Niju Hachidan二重八段


Ogi no Kyoku扇の曲


Otsu no Kumi


Rokudan no Shirabe六段の調


Rokudan Sugagaki六段すががき


Shiki no Kyoku四季の曲


Suma須磨


Tenga Taihei
Sumiyoshi No Kyoku, Hinazura No Kyoku, Taiheiraku, Taihei Tenka Taihei

Toryu Shiki Genji
Otome No Kyoku

Umegae梅ケ枝
Chidori No Kyoku

Usu Yuki薄雪
Asagao No Kyoku, Shinonome No Kyoku

Usugoromo
Tegai No Kyoku, Kashiwagi No Kyoku

Yuki no Ashita
Aoi No Kyoku, Nahi No Kyoku

Yube no Kumo夕の雲
Clouds at Sunset


The International Shakuhachi Society - 2018