International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Ueda Yoshimitsi

Shakuhachi

Albums

Ueda Ryu Shakuhachi do Honkyoku Ueda Ryu Shakuhachi do Honkyoku

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
KogarashiUeda Ryu Shakuhachi do Honkyoku
Mizu no YukueUeda ryû Shakuhachi Honkyoku
Rakuyo ChoUeda Ryu Shakuhachi do Honkyoku
Satsuki AmeUeda Ryu Shakuhachi do Honkyoku
Yuki no YoUeda Ryu Shakuhachi do Honkyoku
Yuki no YoUeda ryû Shakuhachi Honkyoku


The International Shakuhachi Society - 2017