International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Nagano Shouei

Shakuhachi

Nagano Shouei was the second Iemotic of the Nezasa-ha Kinpu-ryu


The International Shakuhachi Society - 2018