International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Masagaki Koshin

正垣 古真

Masagaki Koshin
Shakuhachi

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
ToruSokyoku Jiuta Taikei 29


The International Shakuhachi Society - 2018