International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Ikeda Isshi

Born 1758

Shakuhachi

Teachers


The International Shakuhachi Society - 2018