International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Inoue Choshin Ⅲ

井上肇心

Inoue Choshin Ⅲ
Born 1932

Shakuhachi


The International Shakuhachi Society - 2018