International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Nakamura Megumi

中村惠司

Nakamura Megumi
Shakuhachi

Studied Shakuhachi folk music in 1970 under Kubota Yoho 耀峰. Member of the Japanese Society of folk ballad

Teachers


The International Shakuhachi Society - 2018