International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Juzan Ikeda

池田壽山

Juzan Ikeda
1888 - 1976

Shakuhachi

Teachers


The International Shakuhachi Society - 2018