International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Inoue Shigemi

井上重美

Inoue Shigemi
1890 - 1952

Shakuhachi

Teachers

Students


The International Shakuhachi Society - 2018