International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Kamiya Utata

1794 - 1843

Shakuhachi

A famous Komuso


The International Shakuhachi Society - 2018