International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Monden Tekiku

門田笛空

Shakuhachi

Students

Albums

Koku Koku

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
Ajikan (Itchoken)Koku
Azuma no Kyoku (Itchoken)Koku
Kokû (Don't know which version)Koku
Koro Sugagaki (Taizan Ha)Koku
Kumoi JishiKoku
Ôshû SashiKoku
SajiKoku
Shika no Tône (Don't know which version)Koku
SokakuKoku


The International Shakuhachi Society - 2018