International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Kurosawa Kinko IV

四世 黒沢 琴古

Unknown - 1860

Shakuhachi

Also Known As Kurosawa Otojiro
Teachers


The International Shakuhachi Society - 2018