International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Matsumoto Kyozan

松本虚山

Shakuhachi

Fuke Sect, Tani-ha

Albums

Ichion Jobutsu Ichion Jobutsu

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
Ajikan (Itchoken)Ichion Jobutsu
Choshi (Myoan Shinpo Ryu)Ichion Jobutsu
Chôshi (Yamato)Ichion Jobutsu
Hachigaeshi (Taizan Ha)Ichion Jobutsu
Hi Fu Mi Cho (Taizan Ha)Ichion Jobutsu
Kokû (Taizan Ha)Ichion Jobutsu
Kyorei (Taizan Ha)Ichion Jobutsu
Kyushu Reibo (Taizan Ha)Ichion Jobutsu
Reibo (Futaiken)Ichion Jobutsu
SajiIchion Jobutsu
San'ya (Jinbo)Ichion Jobutsu
Tsukushi ReiboIchion Jobutsu


The International Shakuhachi Society - 2018