International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Complete Collection of Honkyoku from the Kinko School - Vol 1 - Disc 1

Complete Collection of Honkyoku from the Kinko School - Vol 1 - Disc 1

Aoki Reibo II
Toshiba - TH 60020

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Banshiki Cho 盤渉調 04'49 Aoki Reibo II

2   Shin Kyorei 真虚霊 15'29 Aoki Reibo II

3   Ashi no Shirabe 芦の調 04'27 Aoki Reibo II

4   Sagari Ha no Kyoku 下り葉の曲 06'05 Aoki Reibo II

5   Namima Reibo 波間鈴慕 10'01 Aoki Reibo II


The International Shakuhachi Society - 2018