International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Kinko Ryu Honkyoku - 2

Kinko Ryu Honkyoku - 2

Aoki Reibo II
Toshiba EMI - ZF22-356

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu) 一二三鉢返の調 10'35 Aoki Reibo II

2   Kinuta Sugomori 砧巣籠 06'43 Aoki Reibo II

3   Kotobuki Kurabe 寿競 09'44 Aoki Reibo II

4   Yoshiya Reibo 吉野鈴慕 10'25 Aoki Reibo II

5   Koro Sugagaki (Kinko Ryu) 転菅垣 08'06 Aoki Reibo II

6   Kumoi Jishi 雲井獅子 06'29 Aoki Reibo II


The International Shakuhachi Society - 2018