International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Kinko Ryu Shakuhachi Honkyoku Senshu - 1

Kinko Ryu Shakuhachi Honkyoku Senshu - 1

Yamaguchi Goro
Columbia - WP-7003
1975

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Sokaku Reibo 巣鶴鈴慕 24'20 Yamaguchi Goro

2   Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu) 一二三鉢返の調 09'38 Aoki Reibo II

3   Akita Sugagaki (Kinko Ryu) 秋田菅垣 15'50 Yamaguchi Goro


The International Shakuhachi Society - 2018