International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Kokuh

Kokuh

Aoki Reibo II
Denon - WF-7003-ND
1982

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Sokaku Reibo 巣鶴鈴慕 14'02 Aoki Reibo II

2   Fudo Yonsho 風土四章 14'02 Aoki Reibo II

3   Kokû Reibo 虚空鈴慕 10'18 Aoki Reibo II

4   Kumoi Jishi 雲井獅子 06'20 Aoki Reibo II

5   Shin Tsuki no Kyoku 新月の曲 10'33 Aoki Reibo II


The International Shakuhachi Society - 2018