International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Kinko Ryu Shakuhachi - Koten Honkyoku - Kindai Shakuhachi Gaku

Kinko Ryu Shakuhachi - Koten Honkyoku - Kindai Shakuhachi Gaku

"Kinko Honkyoku with Aoki Reibo, Kawase Kansuke, Notomi Haruhiki, and Yamaguchi Goro"

Notomi Judo II
Toshiba Records - TH-9019

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu) 一二三鉢返の調 08'05 Notomi Judo II

2   Kokû Reibo 虚空鈴慕 07'44 Aoki Reibo II

3   Yugure no Kyoku 夕暮の曲 07'41 Yamaguchi Goro

4   Mukaiji Reibo 霧海箎鈴慕 06'01 Kawase Junsuke III

5   Tsuru no Sugomori Hensokyoku 06'46 Aoki Reibo II

6   Tsuki 03'56 Kawase Junsuke III

7   San'ya Sugagaki 三谷菅垣 07'14 Notomi Judo II

8   Aki ni Yosu 秋に寄す 06'14 Yamaguchi Goro
Yonekawa Toshiko

The International Shakuhachi Society - 2018