International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Togashi Noriko - 05

Togashi Noriko - 05

Togashi Noriko
Victor - VZCG-8061
1999/04/21

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Toru 25'56 Yamaguchi Goro Togashi Noriko
2   Nebiki no Matsu 根曳の松 23'46 Aoki Reibo I Togashi Noriko
3   Shochikubai 松竹梅 21'49 Aoki Reibo II Togashi Noriko

The International Shakuhachi Society - 2018