International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Hogaku Meikyoku Sen; Shakuhachi

Hogaku Meikyoku Sen; Shakuhachi

Yamaguchi Goro
Victor - VCK-2039

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Sokaku Reibo 巣鶴鈴慕 22'18 Yamaguchi Goro

2   Kyushu Reibo (Itchoken) 九州鈴慕 05'25 Aoki Reibo II

3   Kokû Reibo 虚空鈴慕 12'42 Aoki Reibo II

4   Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu) 一二三鉢返の調 10'21 Yamaguchi Goro

5   Shin Kyorei 真虚霊 18'03 Yamaguchi Goro

6   Shika no Tône (Kinko Ryû) 鹿の遠音 10'12 Yamaguchi Goro


The International Shakuhachi Society - 2018