International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Complete Collection of Honkyoku from the Kinko School - Vol 1 - Disc 2

Complete Collection of Honkyoku from the Kinko School - Vol 1 - Disc 2

Aoki Reibo II
Toshiba - TH 60021

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu) 一二三鉢返の調 10'25 Aoki Reibo II

2   Kinuta Sugomori 砧巣籠 06'41 Aoki Reibo II

3   Kotobuki no Shirabe 寿の調 09'45 Aoki Reibo II

4   Yoshiya Reibo 吉野鈴慕 10'16 Aoki Reibo II

5   Koro Sugagaki (Kinko Ryu) 転菅垣 08'00 Aoki Reibo II

6   Kumoi Jishi 雲井獅子 06'28 Aoki Reibo II


The International Shakuhachi Society - 2018