International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Shakuhachi - Ryudo - 02

Shakuhachi - Ryudo - 02

Takahashi Ryudo
TJCZ 00002-2

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Oshu Reibo (Garyuken) 奥州鈴慕 (臥龍軒) 10'43 Takahashi Ryudo

2   Tamuke 手向 04'49 Takahashi Ryudo

3   Chôshi (Yamato) 調子 (大和) 02'44 Takahashi Ryudo

4   Ajikan (Itchoken) 阿字観 05'53 Takahashi Ryudo

5   Shinshichi Saji 新七薩慈 07'13 Takahashi Ryudo

6   Yamagoe (aka Reiho) 鈴法 04'04 Takahashi Ryudo

7   San'ya (Yama-Tani) 山谷 09'34 Takahashi Ryudo

8   Tsuru no Sugomori (Don't know which version) 鶴の巣籠 08'39 Takahashi Ryudo

9   Azuma Jishi (Taizan Ha) 吾妻獅子 02'51 Takahashi Ryudo

10   Yugure no Kyoku 夕暮の曲 11'40 Takahashi Ryudo

11   Kumoi Jishi 雲井獅子 04'51 Takahashi Ryudo


The International Shakuhachi Society - 2018