International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Tozan Ryu Shakuhachi Solos

Tozan Ryu Shakuhachi Solos

Shimabara Hanzan
Columbia - CL-105
1963

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Mine no Tsuki 峰の月 08'08 Shimabara Hanzan

2   Renshu Kyoku Ichiban 練習曲一番 04'45 Shimabara Hanzan

3   Kogarashi 木枯 07'00 Shimabara Kozan

4   Renshu Kyoku Niban 練習曲二番 06'01 Shimabara Hanzan


The International Shakuhachi Society - 2018