International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Suizen - Chikuho ryu ni miru fuke shakuhachi no keifu - 02

Suizen - Chikuho ryu ni miru fuke shakuhachi no keifu - 02

Sakai Chikuho II
Columbia - KX-7002
1974

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Reibo (Shôganken) 霊慕 (松巌軒) 13'13 Sakai Chikuho II

2   Mutsu Reibo 陸奥鈴慕 10'13 Sakai Chikuho II

3   Murasaki Reibo 紫鈴慕 06'00 Sakai Chikuho II

4   Shizu no Kyoku 志図の曲 08'28 Sakai Chikuho II

5   San'ya (Jinbo) 神保三谷 05'36 Sakai Chikuho II


The International Shakuhachi Society - 2018