International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Shakuhachi - Reibo Aoki

Shakuhachi - Reibo Aoki

Aoki Reibo II
Nippon Columbia Co., Ltd. - COCF-10383
1992/11/01

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Sokaku Reibo 巣鶴鈴慕 14'08 Aoki Reibo II

2   Daiyon Fudo 第4風動 14'03 Aoki Reibo II

3   Kokû Reibo 虚空鈴慕 10'21 Aoki Reibo II

4   Kumoi Jishi 雲井獅子 06'23 Aoki Reibo II

5   Shin Tsuki no Kyoku 新月の曲 10'34 Aoki Reibo II


The International Shakuhachi Society - 2018