International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Kinko Ryu Shakuhachi Koten Honkyoku

Kinko Ryu Shakuhachi Koten Honkyoku

Notomi Judo II
Toshiba - TH-7017

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Shika no Tône (Kinko Ryû) 鹿の遠音 13'19 Notomi Judo I

2   Ginryu Koku 吟龍虚空 13'08 Notomi Judo I

3   Shin Kyorei 真虚霊 06'59 Kawase Junsuke II

4   Tsuru no Sugomori (Don't know which version) 鶴の巣籠 07'54 Kawase Junsuke II

5   Igusa Reibo 葦草鈴慕 13'04 Yes


The International Shakuhachi Society - 2018