International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Sokyoku Miyagi Michio Sakuhin Hen I

Sokyoku Miyagi Michio Sakuhin Hen I

Miyagi Kiyoko
Victor - VDR-5302
1989

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Haru no Umi 春の海 06'47 Aoki Reibo II
Miyagi Kiyoko
2   Uguisu 08'17 Aoki Reibo II
Miyagi Kiyoko
3   Isuzugawa 五十鈴川 06'19

Miyagi Kiyoko
4   Matsuri no Taiko 祭りの太鼓 04'14

Miyagi Kiyoko
5   London no Yoru no Ame ロンドンの夜の雨 03'42

Miyagi Kiyoko
6   Eihei no Kotai 衛兵の交替 05'24

Miyagi Kiyoko
7   Tanima no Suisha 谷間の水車 04'18 Aoki Reibo II
Miyagi Kiyoko
8   Nakazora Ginuta 中空砧 09'30

Miyagi Kiyoko
9   Kinuta (Miyagi) 砧 (宮城) 07'30

Miyagi Kiyoko
10   Ochiba no Odori 落葉の踊り 07'15
Miyagi Kiyoko Yes

The International Shakuhachi Society - 2018