International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Sankyoku Home Practice - Shoden 2

Sankyoku Home Practice - Shoden 2

Aoki Reibo II
Toshiba - TH-9026

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1 Hachidan no Shirabe 八段の調
Aoki Reibo II

2 Yachio Jishi 八千代獅子
Aoki Reibo II

3 Shintakasago 新高砂
Aoki Reibo II

4 Range of a Shakuhachi, The
Aoki Reibo II

5 Special Shakuhachi Techniques
Aoki Reibo II

6 Chanoyu Ondo 茶音頭
Aoki Reibo II

7 Keshi no Hana けしの花
Aoki Reibo II


The International Shakuhachi Society - 2018