International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Nakata Hiroyuki Sakuhin Shû

Nakata Hiroyuki Sakuhin Shû

"Performance of Nakata Hiroyuki compositions"

Nakada Hiroyuki
Toshiba - TH-9001

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1 Akishino Dera 秋篠寺
Yamaguchi Goro
Nakada Hiroyuki
2 Kumoi no Kyoku ni Yoru Shakuhachi to so no Tame no Nijusokyoku 雲井の曲による尺八と箏のための二重奏曲
Aoki Reibo II
Sawai Tadao
3 Renfu Ginuta 恋夫砧
Yamaguchi Goro

4 Kamaga Shû Yori

Nakada Hiroyuki Takano Kazuyuki

The International Shakuhachi Society - 2018