International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Esprit d'Orient

Esprit d'Orient

"Also with Tsuruta Kinshi, Miyashita Susumu, and Yokoyama Ranpo"

Yokoyama Katsuya
Pierre Cardin - NCP-9006-PC
1973

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1 November Steps
Yokoyama Katsuya

2 Jushichigen - Shakuhachi Nijusokyoku
Yokoyama Katsuya

3 Shika no Tône (Don't know which version) 鹿の遠音
Yokoyama Katsuya

4 San'an 産安
Yokoyama Katsuya

5 Tamuke 手向
Yokoyama Katsuya


The International Shakuhachi Society - 2018