International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Kineya Seiho Sakuhin Shû

Kineya Seiho Sakuhin Shû

"Performance of Kineya Seiho Compositions"

Kineya Seiho
Columbia - CLS-5100
1969

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1 Ryûro 流露
Aoki Reibo II

2 Shakuhachi Nijusokyoku 尺八二重奏曲
Yamamoto Hozan

3 Tsugaru Yama Uta no Gensô
Miyata Kohachiro

4 Kaze Dô
Yokoyama Katsuya

5 Shakuhachi Shijusokyoku 尺八四重奏曲
Aoki Reibo II


The International Shakuhachi Society - 2018