International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Koto no Shirabe - In Memory of Miyagi Michio

Koto no Shirabe - In Memory of Miyagi Michio

Miyagi Michio
Victor - JL-8

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   DIALOG 02'07


2   Aki no Shirabe 秋の調 11'16 Hirokado Reifu None Miyagi Michio
3   Kojo no Tsuki 荒城の月 08'57 None None Makise Kiyoko
4   Aki no Yo 秋の夜 03'07 None None Miyagi Michio
5   DIALOG 01'19


6   Haru no Umi 春の海 07'13 Hirokado Reifu None Miyagi Michio
7   Wakamizu 若水 04'27 None Makise Kiyoko Miyagi Michio
8   Sekirei せきれい 02'36 Hirokado Reifu None Miyagi Michio
9   Osaru おさる 01'35 None
Miyagi Michio
10   Ahiru あひる 01'26 None
Miyagi Michio
11   Bunbukuchagama ぶんぶくちゃがま 1'14 None
Miyagi Michio
12   Puto Kyoku 舞踏曲 06'10 None
Miyagi Michio

The International Shakuhachi Society - 2017