International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Kinko Ryu Shakuhachi Meikyoku Sen

Kinko Ryu Shakuhachi Meikyoku Sen

Aoki Reibo II
Victor - VCK-30128

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Sokaku Reibo 巣鶴鈴慕 22'13 Yamaguchi Goro

2   Kyushu Reibo (Kinko Ryu) 九州鈴慕 05'23 Aoki Reibo II

3   Kokû Reibo 虚空鈴慕 12'45 Aoki Reibo II

4   Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu) 一二三鉢返の調 10'28 Yamaguchi Goro

5   Shin Kyorei 真虚霊 18'18 Yamaguchi Goro

6   Shika no Tône (Kinko Ryû) 鹿の遠音 10'22 Yamaguchi Goro


The International Shakuhachi Society - 2018